SSzwajcaria - państwo federacyjne w Europie Zachodniej.

\jest jednym z niewielu państw, w których obowiązują tak szeroko stosowane formy demokracji bezpośredniej. Szwajcaria od kongresu wiedeńskiego w 1815 roku jest państwem neutralnym. Do Organizacji Narodów Zjednoczonych przystąpiła dopiero 10 września 2002 po przegłosowaniu tej decyzji w referendum minimalną większością 52% głosów.

Nie jest częścią Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w 2001 roku Szwajcarzy w referendum zdecydowanie (77% głosów przeciw) odrzucili nawet samą koncepcję rozpoczęcia rozmów o akcesji. Posiada jednak specjalne dwustronne stosunki z UE, dzięki czemu uczestniczy w wybranych inicjatywach (np. układ z Schengen) oraz dopłaca do budżetu unijnego. Szwajcaria formalnie nie ma stolicy, jej funkcję de facto pełni jednak Berno, będące siedzibą rządu.

6Overall8Bezpieczeństwo1Drogo czy tanio4Stosunek ceny do wartości2Egzotyka, inność2Fajne, interesujące społeczeństwa | stosunek do turystów | ciekawe plemiona7Zabytki, muzea8Krajobrazy, architektura8Hotele5Jedzenie9Aktywny wypoczynek, plażowanie itp.7Przyroda, parki, zoo, zwierzęta7Klimat9Drogi, komunikacja, transport, swoboda podróżowania9Wizy, łatwość przekraczania granicy4Atrakcje, teatry, shows, ciekawostki, muzyka, kluby

Szwajcaria jest jednym z krajów alpejskich. Graniczy z Niemcami, Austrią, Liechtensteinem, Włochami i Francją. Dominującą religią w Szwajcarii jest katolicyzm (41,8% ludności) i protestantyzm (35,3%).

Szwajcaria jest federacją demokratyczną oraz parlamentarną, gdzie na szeroką skalę wykorzystywana jest instytucja referendum (demokracja bezpośrednia). Szczególnie silna jest pozycja parlamentu i władz kantonalnych. Ustrój ten nazywa się parlamentarno-komitetowym; najbardziej typową cechą jest dla niego brak rozdziału pomiędzy władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Szwajcaria jest państwem federalnym, podzielonym na kantony posiadające charakter organizmów państwowych. Konstytucja określa podział kompetencji między federacją a kantonami.

Spośród państw europejskich gospodarka Szwajcarii ma najlepszy Wskaźnik Wolności. W rankingu ogólnoświatowym zajmuje miejsce 4. Kraj jest bardzo wysoko rozwinięty, jeden z najbogatszych na świecie. Długotrwała neutralność (od 1815) i zasada nienaruszalności tajemnicy bankowej ugruntowały zaufanie do Szwajcarii jako finansowego centrum Europy i świata. Napływ obcych zasobów pieniężnych umożliwił stopniowy rozwój rodzimego, wysoko wyspecjalizowanego przemysłu, intensywnego rolnictwa i turystyki. W latach 80. niewielkie tempo wzrostu gospodarczego(przeciętnie 2,1% rocznie), od początku lat 90. – recesje, spadek produktu krajowego brutto o 0,3% w 1992 i 0,9% w 1993. Usługi wytwarzają 62% produktu krajowego brutto, w tym sektor bankowo-ubezpieczeniowy – ok. 16%, przemysł i budownictwo – powyżej 34%, rolnictwo – ok. 4%; produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca – 42 003 USD.

Za: Wikipedia

 

90 punktów (60%)

 

Lp Kategoria Ocena
1 Bezpieczeństwo 8
2 Drogo czy tanio 1
3 Stosunek ceny do wartości 4
4 Egzotyka, inność 2
5 Fajne, interesujące społeczeństwa | stosunek do turystów | ciekawe plemiona 2
6 Zabytki, muzea 7
7 Krajobrazy, architektura 8
8 Hotele 8
9 Jedzenie 5
10 Aktywny wypoczynek, plażowanie itp. 9
11 Przyroda, parki, zoo, zwierzęta 7
12 Klimat 7
13 Drogi, komunikacja, transport, swoboda podróżowania 9
14 Wizy, łatwość przekraczania granicy 9
15 Atrakcje, teatry, shows, ciekawostki, muzyka, kluby 4
  Razem punktów: 90